Mutant Sanat: Mutant Art

İstanbul 2021

Mutant Varoluş Bildirgesi

Rafet Arslan

İnsan türü, yüzyıllardır, yaşadığı gezegeni ve onda varolan farklı yaşam formlarını yokoluşa sürüklemektedir. Elimizde kalan ise petrole bulanmış denizlere, eriyen buz dağlarına, soyu tükenen canlı türlerine ait bir yokoluş müzesinin arşiv görüntüleridir.

Teknik ve bilimin de sağladığı büyük ilerlemenin, karşılığını insan tininde bulmak imkansızdır. İnsan uygarlığının geliştirdiği ilerlemeci-aydınlanmacı ütopyaların hep vardığı menzil; haz, tüketim, iktidar, şeyleşme batağındaki bir virüs formülüdür.

Sürekli üretilen-tüketilen küresel gündelik yaşam, sürekli güncellenen bir sanal hayat döngüsüne dönüşmüştür. Artık ‘idrak’ edebilen, her radikal öznelliği boğan bu gerçeklik hapishanesi yıkılmalıdır.

O zaman ‘insan’dan geride kalan etik-poetik mirası farklı formlara, yaşamlara taşımayı tartışmalıyız. Bu yokoluş sarmalından ufukta beliren tek çıkış yolu, yeni ve mutant varoluşunların kapısını “tık tık”lamaktır.

Yeni -Gerçeküstü- Var Oluş,

Yeni Et-Bilinç,

Yeni Mutant Tin


İstanbul 2021

Manifesto of Mutant Existence

Rafet Arslan

For centuries, humankind has been leading the planet that it lives in and dissimilar life forms existed on it into destruction. What remains to us, are only the archive images of a museum of destruction consists of seas soaked in petroleum, icebergs melting away and species becoming extinct.

It is not possible to find a corresponding advancement for the great advances of science and technology in the human spirit. The limit reached by the enlightenment-advancement utopia developed by the human civilization is a virus formula in a deadly trap of pleasure, consumption, power and objectification.

The global daily life which is constantly being produced-consumed has transformed into a virtual cycle of life that is constantly updated. This prison of reality which destroys all radical subjectivity and can now be “perceived” must be destroyed.

Then, we should be discussing the ways to carry the ethical poetic heritage left from the “humankind” into lives. The only emerging way out of this spiral of destruction is “knocking on” the doors of new and mutant ways of existence.

The New Surreal Existence

The New Flesh-Consciousness

The New Mutant Soul

October 2011, İstanbul
Translated by Alican Azeri


İstanbul 2021

Mutant Sanat için Çağrı

Rafet Arslan

Yeni ve karanlık bir çağın başlangıcındayız; Savaşlar, yıkımlar, ölü insanlar… Manipülasyon, şeyleşmenin son noktasında aşırı uyarılmadan hissizleşmiş insanlık. Artık distopyaların hayata geçtiği bir dünyadayız.

Peki bu karanlık tabloda sanat nerede duruyor?

Sistem içinde kurumsallaşmış, kendi iç iktidar aygıtlarını kurmuş, gösteri toplumunun değerlerini yeniden üreten küresel sanat pazarı. Bir birinin benzeri, ruhsallıktan yoksun, tribüne oynayan, aşırı figüratif binlerce iş, iç uzayımızı sanat formlarında işgal ediyor.

Oysa, yeni bin yılın sanatı piyasa kurallarının, medyanın, star sisteminin, küratör iktidarının, akademinin, tüm kurumsal yapıların ve genel beğeni denilen garabetin ötesinde; bağımsız, özgür ve kolektif üretebilen bir sanat olmalıdır. Şiir ile resim, heykel ile müzik, video ile graffiti, bilimkurgu ile tiyatro, enstalasyon ile slogan en mutant formlarda birleşebilmelidir.

Sanat üretenlerin ortak tema, kavram yada konularda yan yana gelebilmesi için bir uzmana, küratöre yada kuruma bağlanmalarını savunmak; yaratıcıların bilinçlerine, kalplerine zincir vurmak demektir. Yaratıcıları özgürce yan yana getirip, kolektif üretimlere yol açacak tek şey kendi düş güçleridir.

Güncel sanatın açtığı ufuklar ile tarihsel avant garde’ın gücünü birleştirebilen, düşünsel ayağı sağlam, her hangi bir sınır, disiplin kabul etmeyen yeni bir düş sanatı inşa etmek mümkündür.

Yeni bin yılın sanatı mutant bir sanat olmalıdır; olası tüm mutant formlarda iş ve işin ötesinde tahayyül üreten, paylaşan bir sanat olmalıdır. Nihilist, saldırgan, kötümser bir sanat.

Türler, disiplinler, kavramlar arası olma ötesinde sınır ihlaline dayalı; dövüşken bir sanat !

Post-modern hayatın gürültüsüne teslim olmamış, doğunun sessizliğine de kapıları açmış; bilim çağının insan psiko-patolojisinde açtığı yarıklara uzanabilen bir sanat. İç model ile dış gerçekliği, rüyalar ile gündüz düşlerini, takıntılar ile tutkuları yan yana getiren; duvarları yıkan aktivist sanat eylemi. Göçebe ruhunu, baştan çıkarmanın ayartıcılığını kuşanmış, yer altı duyarlılığını kaybetmemiş, sokakların olanca gürültüsünü sırtlamış, tartışmaya ve tartıştırmaya açık mutant sanat.

Hayatı ele geçirmek için yola çıkmak, bir bütün olmadan farklı melodilerin armonisini ayartmak kulağa hoş geliyor.

İlk görev eski köprüleri uçurmak;
yeni ve sihirli raylar döşemek için
.

Mutantlar Çağına Hoş Geldiniz !


Varteres Durise – Absence (Live)

Call of the Mutant Art

We are beginning a new dark age. War, disasters and dead bodies. Overstimulated people have lost all their ability to sense at this point of ultimate reification and manipulation. It is the time of dystopias.

Then Where is Art on this Scene?

The system has institutionalized within itself, it has established the inner mechanisms of domination, global art market has reproduced the values of this society of performances. Thousands of workpiece, all alike, all lack of soul, all to figurative and all showing up for the public gallery (grandstands) invade our iner spaces in the forms of art.

However, the Art of the novel millenium has to be unbound and collective, it has to be free from domination of curators, academies, all institutional foundations, above these stars that media systematically created, and beyond the freak conceptioan called as common taste. Poetry and illustration, music and sculpture, video and graffiti, drama and science-fiction, slogans and installation have to merge to combine in mutant forms.

To defend the necessity of dependence to specialists, curators or institutions to hold the Artists together means to fasten the senses and emotions, to put the creativity in chains. The only thing that brings creative minds together and leads collective production in art is their unbound imagination.

Then, it is possible to construct the new Art of dreams, that is not disciplined, that is unlimited, that stands sound on thoughts and that sums up the power of hystorical avant-garde with the horizons of current Art.

New Art of the millenium is to be a mutant Art. It is to share and create the visualisations in every possible mutant form instead of producing pieces. This Art described here has a nihilist, aggressive, and downbeat nature.

This Art is not wedged between disciplines, between classes, it deranges the limits, and it fights !

The Art we idealize does not give in the hubble bubble of the postmodern life, it embraces the silence of east and can penetrate into deep psycho-pathalogic cracks that modern people of science age have been exposed to. An active Art that combines the inner model and the outer reality, merges the dreams and daydreams, brings the obsessions and the passions together, and knocks the walls down. A mutant Art that has a nomadic soul, fascination of seduction, put on all the noise raising from the streets, and has not lost the sensitivity of underground. Willing to discuss, ready to be discussed.

It at least sounds nice to start to acquire our life, lure the harmony of versatile melodies without melting it into one.

The first task is to blow up the old bridges,

to set the new magic railways.

Welcome to the Age of Mutants !

Rafet Arslan, 2006 Istanbul
Translated into English by Gözde Genç


İstanbul 2021

Llamada a un Arte Mutante

Rafet Arslan

Estamos comenzando una nueva era de oscuridad… La guerra, el desastre y los cadáveres han sobreexcitado a la gente hasta este punto de reificación y manipulación finales, como para que perdiese su capacidad de sentir. Este es el tiempo de las distopías.

Entonces, en esta escena, ¿dónde se ubica el Arte ?

El sistema íntegramente se ha institucionalizado, ha establecido los mecanismos internos de la dominación, el mercado global del arte ha reproducido los valores de esta sociedad de las representaciones. Miles de obras manufacturadas, todas por igual, todas desprovistas de espíritu, todas figurativas, exhibidas en las galerías públicas (en grandes stands ) invaden con formas artísticas nuestros espacios interiores.

Sin embargo, el Arte del nuevo milenio tiene que ser ilimitado y colectivo, debe mantenerse libre de la dominación de los curadores, de las academias, de todas las fundaciones institucionales, por encima de esas luminarias sistemáticamente creadas por los medios y más allá de la concepción monstruosa denominada el sentido común. La poesía y el dibujo, la música y la escultura, el video y el graffiti, el drama y la ciencia-ficción, deben emerger para combinarse en formas mutantes.

El único modo de defender la necesidad de la dependencia hacia los especialistas, curadores e instituciones, es sometiendo a los artistas en su conjunto, sujetando sus sentidos y emociones, poniendo cadenas a su creatividad. En el arte, lo único que une a las mentes creativas y a su producción colectiva es su imaginación ilimitada.

Entonces, es posible la construcción del nuevo Arte de los sueños, que no es disciplinada sino ilimitada, que produce armonías en el pensamiento y condensa el poder de la vanguardia histórica con los horizontes del Arte de nuestros días.

El Nuevo Arte del milenio es un Arte mutante. Está para crear y compartir visualizaciones en cada posible forma mutante y no para producir objetos.Este Arte que aquí se describe, es de una naturaleza nihilista, agresiva y pesimista.

Este Arte no ha sido creada entre disciplinas, entre clasificaciones, trastorna los límites ¡y lucha !

El Arte que idealizamos no le hace concesiones a la verborrea de la vida postmoderna, acepta el silencio oriental y puede penetrar en lo profundo de las grietas psicopatológicas que las gentes modernas de la era de la ciencia han puesto al descubierto. Un Arte activo, que combina el modelo interior y la realidad exterior, fundiendo los sueños y los ensueños, reuniendo las obsesiones y las pasiones, haciendo caer los límites. Un Arte mutante con un alma nómada, una fascinación de la seducción basada en el clamor que se levanta de las calles –sin olvidar la sensibilidad del mundo subterráneo. Gustosa en la discusión, dispuesta a ser discutida… Suena, por lo menos, agradable de oír para empezar a tener vida propia, e intentar la armonía de melodías versátiles sin que éstas se desvanezcan…
La primera tarea es la de volar los viejos puentes,

para construir los nuevos, mágicos pasamanos…

¡Bienvenidos a la edad de los mutantes !

Rafet Arslan, 2006
Traducción : Juan Carlos Otaño
(a partir de la versión inglesa de Gözde Genç)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s